راهنمای نگارش مقالات در نشريه مهندسي عمران و محيط زيست

نويسنده اول 1 و نويسنده دوم2
1 استاد دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز
2 دانشيار دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي سهند
چکيده

هدف نشريه تخصصی مهندسی عمران و محیط زیست آمادگی دارد تا دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان در زمینه‏های مرتبط را در صورتی که قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشند در قالب مقالات علمی منتشر کند. از کلیه مولفین گرامی تقاضا می‏شود دستورالعمل زیر را در تهیه مقالات خود رعایت نمایند.
کلمات کليدی: مقاله، آئين نامه.


1- مقدمه
مقاله با استفاده از نرم ‏افزار حروفچینی word نسخه‏ های 2003 به زبان فارسی و چکیده آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد. برای نگارش متن فارسی از قلم BNAZANIN و برای متن لاتین (برای حفظ تناسب در کليه موارد با يک شماره کمتر) از قلم Times NewRoman استفاده گردد. جهت نگارش می‏توان از ساختار پيشنهادی مقاله نمونه که بر روی سایت الکترونیکی مجله قرار داده شده است استفاده نمود. حاشیه در طرفين و بالای صفحه 25 میلیمتر و در پائين 20 ميليمتر خواهد بود. لازم به ذکر است متن فارسی مقاله علمی حداکثر 12 صفحه، یادداشت پژوهشی حداکثر 6 صفحه و مقاله مروری حداکثر 14 صفحه می‏ باشد. در کليه حالات خلاصه انگليسی مقاله حداکثر در يک صفحه جداگانه به انتهای مقاله اضافه می‏ گردد (تعداد صفحات کل مقاله بترتيب حداکثر 13، 7 و 15 خواهد بود). ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله بشرح زیر است:
متن فارسی: عنوان / نام نویسنده(گان) و نام موسسه محل کار آنها / چکیده فارسی / واژگان کلیدی به فارسی / متن اصلی مقاله با بخش بندی‏های مناسب به همراه جداول و شکل‏ها، قدردانی / فهرست علائم (در صورت نياز) و مراجع.
چكيده مبسوط انگيسی: عنوان، نام نویسنده(گان) و نام موسسه و یک صفحه کامل چکیده مبسوط انگلیسی/ واژگان کلیدی انگلیسی.

2- ساختار تفضيلی

2-1- عنوان
کوتاه اما معرف محتوای مقاله بوده و با line spacing:single در بالا و وسط صفحه با اندازه حروف 16 نقطه‏ ای سیاه نگارش می‏ شود. عنوان نباید از 15 واژه اصلی تجاوز کند.

2-2- نام نویسنده(گان) و نام موسسه
نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) به همان ترتیبی آورده شود که مایل هستید در نشریه چاپ شود. مرتبه علمی نویسنده(گان) در سطر بعدي مشخص شود. نام موسسه شامل دانشکده (پژوهشکده) و دانشگاه به گونه‏ ای که بتوان از آن برای مکاتبات آینده استفاده کرد در پایین سطر نام نویسنده‏(گان) آورده شود. نام نویسنده‏(گان) و محل خدمت آنها به فاصله 10 میلیمتر پایین تر از عنوان و در وسط صفحه با اندازه حروف 13 نقطه‏ ای نازک و نام موسسه با رعايت line spacing: single در وسط صفحه با اندازه حروف 11 نقطه‏ ای نازک نگارش شود.

3- چکیده فارسی
شامل بیان مساله، مواد و روش‏ ها و نتایج عمده می‏ باشد. چکیده نباید از 250 کلمه فراتر رود. کلمه چکیده به فاصله 10 میلیمتر از آخرین سطر نام نویسنده‏(گان) و نام موسسه با فونت 10 پررنگ و متن چکيده مقاله بلافاصله بصورت تک ستونی باندازه حروف 10 نقطه‏ ای نازک نگارش شود.

4- واژگان کلیدی فارسی

با اندازه حروف 10 نقطه ‏ای نازک مجزا می‏ باشد که بلافاصله پس از چکیده فارسی و حداکثر در یک سطر آورده می‏‏‏ شود. واژگان کلیدی به گونه‏ ای انتخاب شوند که موضوع تحقیق بیشتر پیرامون آنهاست. عنوان واژگان کلیدی با همان اندازه ولی پر رنگ نوشته می‏شود.

 

راهنمای نگارش مقالات در نشريه مهندسي عمران و محيط زيست

نويسنده اول 1 و نويسنده دوم2
1 استاد دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز
2 دانشيار دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي سهند

 

 


5- عنوان، نام نویسنده(گان) و نام موسسه، چکیده
5-1- انگلیسی
عنوان لاتین بصورت Times New Romanبا اندازه حروف 14 نقطه‏ ای سیاه و نام نویسنده‏(گان) به همان ترتیبی که در بالا ذکر شد با اندازه حروف 12 نقطه‏ ای نازک و نام موسسه با 10 نقطه‏ ای نازک آورده می‏ شوند. چکیده مبسوط شامل یک صفحه کامل بیان مساله، مواد و روش‏ ها، نتایج عمده و نتیجه‏ گیری، به صورت تک ستونی بوده و مجدداً بصورت 10 نقطه‏ ای نازک (کلمه Abstract پررنگ) خواهد بود. عنوان مقاله، چکیده به همراه واژگان کلیدی انگلیسی بصورت مستقل و در یک صفحه تهیه گرديده و به انتهای مقاله اضافه شود.
5-2- واژگان کلیدی انگلیسی
معادل انگلیسی واژگان کلیدی فارسی بلافاصله پس از چکیده مبسوط با اندازه حروف 10 نقطه ای نازک آورده شده و واژه Key words پر رنگ می گردد.
6- متن مقاله
متن مقاله شامل مقدمه، مواد و روش‏ ها، نتایج، بحث و نتیجه‏ گیری می‏ باشد. بخش‏ های مختلف متن و همه صفحات به ترتیب شماره‏ گذاری شوند. متن به صورت دو ستون و تک رویه نگارش شود. پهنای هر ستون 8/7 سانتیمتر (07/3 اينچ) و فاصله بین دو ستون 10 میلیمتر (4/0 اينچ) و سطرها با رعايت line spacing: single باشد. هر بخش و زیر بخش‏ های مربوطه باید شماره‏‏ گذاری گرديده و اندازه حروف نام بخش‏ ها و زیر بخش‏ ها 11 نقطه‏ ای سیاه و متن مقاله با 11 نقطه‏ ای نازک نگارش شود. در اولین سطر متن هر بخش و یا زیر بخش و پاراگراف‏ ها باندازه 5 میلیمتر (2/0 اينچ) فرو رفتگی وجود خواهد داشت. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش یا زیر بخش با عنوان بخش یا زیر بخش بعدی 11 میلیمتر خواهد بود.
7- نحوه نوشتن معادلات
معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word 2003 تهیه و به ترتیب شماره‏ گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس‏ ها، توان‏ ها و حروف یونانی و ... بکار رفته توجه خاصی مبذول گردد. شماره معادله‏ ها در داخل پرانتز و مماس بر حاشیه راست و شروع خود معادله مماس بر حاشیه چپ باشد. در صورت طولانی بودن فرمول یا معادله آن را به دو قسمت تقسیم و در وسط سطر نوشته در این صورت شماره معادله در سطر دوم آورده شود.

8- شکل‏ها و جداول
مطلوب است که شکل‏ها و جداول در ابتدا و یا انتهای ستون‏ها جای گیرند. در صورتی‏که به جای بزرگتری نیاز باشد آن را نیز در قسمت فوقانی یا تحتانی صفحه طوری که دو ستون را بپوشاند قرار دهید. شکل‏ها باید زیر نویس و جدول‏ها بالانویس و دارای شماره باشد. زیر نویس شکل‏ها و بالا نویس جدول‏ها 10 نقطه‏ای سیاه بوده و در وسط ستون خود قرار گرفته و با يک خط کوچک مانند از شماره خود جدا شود. اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل نوشته شود و مشخصات ماخذ در فهرست مراجع درج گردد. همچنین ارسال فایل اصلی شکل‏ها ضروری می‏باشد. ضمناً با توجه به چاپ سیاه و سفید مجله، از ارسال نمودارها و تصاویر رنگی خودداری فرمایید. بین زیر نویس شکل‏ها و انتهای هر شکل یا محور منحنی‏ها 11 میلیمتر فاصله و بین زیر نویس شکل‏ها یا انتهای جداول با سطر بعدی مربوط به متن مقاله و یا عنوان بخش‏ها نیز 11 میلیمتر فاصله باشد.
9- شيوه ارسال مقالات
مقالات تنها از اعضای هیئت علمی دانشگاهها پذیرش می گردد. فایل مقاله آماده شده به همراه فایل اصلی اشکال بصورت الکترونیکی پس از ثبت نام عضو هیئت علمی و دریافت رمز ورود به سیستم از طریق سایت مجله به هیات تحریریه مجله ارسال می‏گردد. هیات تحریریه پس از بررسی اولیه نسبت به انتخاب داوران جهت ارزیابی مقاله اقدام خواهد نمود. مولفین می‏توانند مراحل ارزیابی مقاله را بطور مستقیم بر روی سایت مجله با استفاده از نام کاربر و رمز ورود دریافتی پیگیری نمایند.
10- قدردانی
این بخش اختیاری می‏باشد و مولف (مولفان) می‏تواند از حمایت کننده‏های مالی همکاری علمی، توصیه علمی، دسترسی به اطلاعات و امکانات، انجام آزمایشات و ... قدردانی نماید.
11- مراجع
در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه[ ] آورده شده و نقطه اتمام جمله را پس از بستن کروشه ثبت نمایید. همه مراجع به ترتیبی که در متن آمده اند شماره‏گذاری و مرتب شوند. فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست مراجع آورده شوند.
11-1- نحوه نگارش مراجع
مقاله: (نام تمامی مولفین ذکر گردد)
[1]           Arutyunov, S., Basevich, V. Y., Vedeneev, V. I., Parfenov, V., Sokolov, O. V., Leonov, V. E., "Oxidation of Methane–Ethane Mixtures into Alcohols under Enhanced Pressures", Catalysis Today, 1998, 42 (3), 241-245.
کتاب:
[2]           Clauss, G., Lehmann, E., Ostergaard, C., "Offshore Structures: Conceptual Design and Hydromechanics", English Translation Springer-Verlag, London, 1994, Vol. I, pp 165-170.
پاياننامه:
[3]           Haukaas, T., "Finite Element Reliability and Sensitivity Methods for Performance-Based Engineering", PhD Thesis, University of California, Berkeley, USA, 2003.
مجموعه مقالات کنفرانس:
[4]           Kurian, V. J., Montasir, O. A. A., Narayanan, S. P., "Numerical and Model Test Results for Truss Spar Platform", The 19th International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference & Exhibition, (ISOPE-2009), Osaka, Japan, 21−26 June, 2009, pp 99-105.
برنامه کامپيوتری:
[5]           Kee, R. J., Rupley, F. M., "CHEMKIN Release 4.0", Reaction Design Inc., San Diego, CA, 2004.
فصل یا قسمتی از کتاب:
[6]    Gesser, H. D., Hunter, N. R., "The Direct Conversion of Methane to Methanol (DMTM)", In Methane Conversion by Oxidative Process, Fundamental and Engineering Aspects, Wolf, E. E.; Ed. Van Nostrand Reinhold: New York, 1992, pp 403-425.
گزارش:
[7]    Haghighi, M., Bromly, J., Zhang, D., "Utilization Options of Remote and Standard Gas –An Initial Assessment", First Report, Gas to Value (G2V) Project, Prepared for Woodside Energy Limited; Curtin University of Technology, Centre for Fuels and Energy, Perth, WA, Australia, February, 2004.
ثبت اختراع:
[8]    Gesser, H. D., Hunter, N. R., Morton, L. A., "Direct Conversion of Natural Gas to Methanol by Controlled Oxidation", US Patent 4618732, 1986.
آدرس اينترنت:
[9]          Frenklach, M., Bowman, T., Smith, G., Gardiner, B., "GRI Database",
http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/index.html, 20 March, 2007.
نحوه نگارش مراجع فارسی عیناً شبیه مراجع لاتین می‏باشد.نشانی: تبریز- دانشگاه تبریز – دانشکده فنی مهندسی عمران - دفتر نشریه مهندسی عمران و محیط زیست - صندوق پستی 16471-51664

 

تلفن: 3342160(0411)                                      فاکس: 3363377(0411)

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.